Home » ۳ ردیف آواز ایرانی

آخرین دیدگاه‌ها

  بایگانی مطالب

  ۳ ردیف آواز ایرانی

   

  مدرس: دکتر جلال شیرازی

  دانش آموخته موسیقی نزد اساتید:

  محمد هاشم احمدوند

  علی جهاندار

  مظفر شفیعی

   

  مسئولیت ها و فعالیتها در حوزه موسیقی:

  مسئول امور فرهنگی انجمن اسلامی دانشجویان خارج از کشور-شهر بنگلور

  اجرای برنامه های فرهنگی هنری  در هندوستان

  اجرای برنامه های درون سازمانی  در جشن های ملی  و مراسم سازمانی (سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور)

  مدیر مسئول آموزشگاه نی ریز سرود مهر

  مدیر مجتمع امام خمینی

   

  نیریز سرود مهر در یک نگاه

  • سرود مهر پاکدشت
   استاد محمد کمیجانی