Home » ۳ ردیف آواز ایرانی

۳ ردیف آواز ایرانی

 

مدرس: دکتر جلال شیرازی

دانش آموخته موسیقی نزد اساتید:

محمد هاشم احمدوند

علی جهاندار

مظفر شفیعی

 

مسئولیت ها و فعالیتها در حوزه موسیقی:

مسئول امور فرهنگی انجمن اسلامی دانشجویان خارج از کشور-شهر بنگلور

اجرای برنامه های فرهنگی هنری  در هندوستان

اجرای برنامه های درون سازمانی  در جشن های ملی  و مراسم سازمانی (سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور)

مدیر مسئول آموزشگاه نی ریز سرود مهر

مدیر مجتمع امام خمینی

 

اخبار فرهنگی هنری

نیریز سرود مهر در یک نگاه

  • سرود مهر پاکدشت
    استاد محمد کمیجانی